KH Kiểm soát, thông tin, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn

Thứ năm - 04/06/2020 05:11
Kiểm soát, thông tin, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai
KH Kiểm soát, thông tin, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn
UBND HUYỆN THANH OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số: 104/KH-GDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 


Thanh oai, ngày 18 tháng 3 năm 2020

                                                             KẾ HOẠCH
Kiểm soát, thông tin, tuyên truyền các thủ tuc hành chính năm 2020
của ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH- SGDĐT Hà Nội ngày 06/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc kiểm soát, thông tin, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch kiểm soát, thông tin, tuyên truyền các thủ tuc hành chính năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục rà soát các TTHC lĩnh vực GDĐT, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo đơn giản hóa các TTHC gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức;
Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác kiểm soát TTHC nói chung và các TTHC lĩnh vực GD&ĐT nói riêng; thông tin, tuyên truyền các TTHC gắn với ứng dụng CNTT, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2. Yêu cầu
- Việc kiểm soát, rà soát các TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ trong toàn ngành,  đảm bảo khách quan, trung thực, chất lượng và hiệu quả.
- Đảm bảo TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất;
- Thông tin , tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đầy đủ, kịp thời thường xuyên, phù hợp với đặc điểm của ngành .
II. Chỉ tiêu
- 100% các trường MN, TH, THCS xây dựng kế hoạch tuyên truyền các TTHC; đồng thời thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 của Thành phố và của huyện Thanh Oai.
- 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện đúng quy trình của Luật ban hành văn bản QPPL;
- Đảm bảo ít nhất 80% số lượng TTHC toàn ngành được rà soát, đơn giản hóa theo hướng 3 giảm;
- 100% các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch trên cổng thông tin của ngành và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND huyện và Văn phòng Phòng GD&ĐT huyện.
III. Công tác kiểm soát các TTHC
1. Các TTHC trọng tâm cần kiểm soát năm 2020.
Kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND cấp xã.
Rà soát quy trình 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, quy trình 05 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Rà soát các TTHC theo hướng 03 giảm: giảm thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ và giảm chi phí cho người dân, đảm bảo chất lượng, hiệu quả (có danh mục các TTHC kèm theo).
2. Nhiệm vụ kiểm soát, rà soát TTHC
Bổ sung cơ sở pháp lý vào các TTHC khi có thông tư, nghị định mới ban hành hoặc bổ sung TTHC mới bổ sung, sửa đổi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện đơn giản các TTHC theo hướng 03 giảm;
Tính giảm chi phí từng TTHC cho tổ chức, công dân (đối với TTHC được giảm thời gian hoặc thành phần hồ sơ)
Tổng hợp, báo cáo đề xuất với Sở GD&ĐT để trình UBND Thành phố phê duyệt.
a) Nội dung rà soát
Rà soát lại toàn bộ quy trình, các quy định trong từng TTHC liên quan đến tính hợp lý, hợp pháp, cơ sở pháp lý để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.
b) Các bước rà soát
Bước 1: Kiểm tra từng TTHC: với các nội dung cấu thành theo nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ gồm: Tên TTHC, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện, kết quả thực hiện, cơ sở pháp lý.
Bước 2:Rà soát các TTHC trên các phương diện:
- Đánh giá sự cần thiết của từng TTHC
+ TTHC nhằm mục tiêu gì, khi thực hiện có đáp ứng các yêu cầu mục tiêu đặt ra hay không, có biện pháp nào thay thế hay không;
+ Nội dung và yêu cầu có thực sự cần thiết và dễ hiểu, dễ thực hiện không.
- Đánh giá tính hợp lý của TTHC.
+ Tính đồng bộ, thống nhất với các thủ tục khác. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết, trình tự, cách thức thực hiện. Tính hợp lý của số lượng, thành phần hồ sơ từng TTHC.
- Đánh giá tính hợp pháp của TTHC
+ TTHC thực hiện có đúng thẩm quyền không. Nội dung có trái với các quy định của văn bản cơ quan cấp trên hay không.
- Đánh giá chi phí thực hiện TTHC
+ Nếu giảm thời gian, giảm thành phần hồ sơ trong 01 năm, TTHC đơn giản sẽ tiết kiệm chi phí cho tổ chức, công dân được bao nhiêu tiền.
+ Tổng hợp các TTHC cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc giảm bớt thành phần hồ sơ mà không ảnh hưởng đến quy trình thực hiện.
1. Thông tin, tuyên truyền TTHC
a) Nội dung
Thông tin đến các trường MN, TH, THCS và các cơ sở giáo dục ngoài công lập nắm được các văn bản chỉ đạo của cấp trên về các TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát các TTHC; Các quyết định của UBND Thành phố về công bố TTHC mới, TTHC hủy bỏ lĩnh vực GDĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm bớt giấy tờ khi thực hiện TTHC; việc ứng dụng CNTT vào giải quyết các TTHC. Đặc biệt, tuyên truyền để người dân hiểu được tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và mức độ 04 trên môi trường mạng để giải quyết các TTHC, giảm bớt khó khăn cho tổ chức, công dân khi giao dịch TTHC.
b) Hình thức thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm từng cấp học và toàn ngành;
Tuyên truyền qua chuyên mục TTHC trên Cổng thông tin điện tử của ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND huyện và tại Văn phòng Phòng GD&ĐT huyện.
Tổ chức cuộc thi liên quan đến TTHC theo chỉ đạo của Thành phố;
Phát hành tờ gấp về các dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT.
IV. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về kiểm soát TTHC; tập trung tuyên truyền trên trang Website của Phòng GD&ĐT những văn bản cấp trên về thực hiện công tác kiểm soát TTHC, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, các gương điển hình về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Phòng GD&ĐT và các trường MN, TH, THCS;
Chủ động nắm bắt các TTHC lĩnh vực GD&ĐT được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 và mức độ 04 và báo cáo về Sở GD&ĐT theo quý để kịp thời báo cáo Sở GD&ĐT (quý 1, quý 2, quý 3 và cả năm) vào ngày 20 của tháng cuối quý;
Xây dựng Kế hoạch rà soát các TTHC năm 2020;
Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát TTHC;
Rà soát các TTHC tại kế hoạch này, đảm bảo chỉ tiêu, hiệu quả, thời gian và tiến độ.
Thời gian thực hiện rà soát: Xong trước ngày 10/11/2020.
2. Các trường MN, TH, THCS
Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các TTHC cho cán bộ, giáo viên, học sinh nắm được và thực hiện; tập trung tuyên truyền trên trang website của trường những văn bản của cấp trên về công tác kiểm soát TTHC; đặc biệt, xây dựng quy trình giải quyết công khai các việc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng hoặc trình cấp trên giải quyết để tổ chức, công dân liên hệ công việc thuận lợi.
Xây dựng kế hoạch rà soát các TTHC năm 2020 của nhà trường;
Thành lập Ban chỉ đạo công tác rà soát các TTHC;
Gửi kết quả rà soát về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo kết quả công tác rà soát các TTHC  năm 2020 đúng thời gian quy định./.

 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- UBND huyện Thanh oai;                             
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường MN,TH,THCS;
- Lưu: VT (Đào, 03).
                                               
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                             (đã kí)Nguyễn Đức Lượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 190 | lượt tải:96
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây